Start

Rätt kontaktuppgifter?


Det är viktigt att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade så att du inte missar utskick och information av olika slag.Vi kommunicerar främst via e-post, så den är extra viktigt att det är rätt adress som vi skickar till.


Skicka uppdaterade uppgifter till kassor@larbrofiber.se

Gruppavtal


Nytt kompletterande gruppavtal från den 1 maj 2024 med Bahnhof. Femårigt avtal omfattande bredband 250 Mbit/s och Ip-telefoni.Inga TV-tjänster.

Kontakta

kassor@larbrofiber.seför mer information.Öppna nätet!


För dig som inte tecknat gruppavtalet framgår tillgängligt utbud av bredbandsleverantörer hos vår kommunikationsoperatör IP-only av  följande länk.

Här finns också möjlighet att teckna korttidsabonnemang.


Utbudet i det öppna nätet!

Senaste info (uppdaterad 2024-01-26)


KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

 

Föreningsstämma (årsmöte) i Lärbro Fleringe Fiber Ekonomisk förening hålls söndagen den18 februari 2024 klockan 10vid Korsbygården.


Dagordning och årsredovisning för 2023 bifogas, liksom presentationsmaterial vid stämman. Observera att inga papperskopior av dessa dokument eller annat presentationsmaterial kommer att finnas tillgängliga vid föreningsstämman om en medlem inte särskilt efterfrågar detta senast två veckor före stämman.


Under dagordningens § 14Övriga ärendenfinns en beslutspunkt och en informationspunkt. a)Beslut om att ge styrelsen rätt att placera långfristig överlikviditet i aktierelaterade värdepapper, b)information omförlängning av befintligagruppavtaloch om ett nytt kompletterande gruppavtal.


Diskussionsfrågor kan anmälas under stämman, men för att stämman skall kunna fatta beslut i övriga ärenden måste sådana ärenden vara anmälda till styrelsen senast två veckor före stämman, det vill säga senast den 4 februari 2024. Om sådana ärenden inkommer, kommer en ny kallelse att skickas ut.


Lärbro den 24 januari 2024

Björn Wikström

Ordförande


Handlingar:

- Dagordning

- Årsredovisning

- Presentation