Gruppavtal

 

Gruppavtal

Lärbro Fleringe Fibers gruppavtal avseende triple-play-tjänster med Boxer (teve, bredband, telefoni) löper ut den 30 april 2019. På årsmötet i februari 2018 fattades beslut om att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram ett nytt gruppavtal för perioden från den 1 maj 2019. Arbetsgruppen har bestått av Per-Olof Winje (sammankallande), Maja Hansson, Marie Johansson och Lasse Granqvist samt från föreningens styrelse Torsten Bogren.

 

Arbetsgruppens arbete har utmynnat i ett fyrårigt avtal med Comhem till 338 kr per månad inklusive moms men exklusive föreningens avgifter. De medlemmar som tidigare haft avtal med Boxer erbjuds att behålla detta avtal i ytterligare fyra år till samma pris som Comhem-avtalet. Arbetsgruppen har undersökt möjligheterna att teckna ett gruppavtal för enbart bredband, men tillfrågade leverantörer har inte kunnat lämna fördelaktiga offerter. För mer information, se bifogat brev från arbetsgruppen.

 

Anmälan sker genom att ett formulär fylls i via länken FYLL I PÅ GOOGLE FORMULÄR. Sista dag för att teckna gruppavtalet är den 21 december 2018. De personuppgifter som tas in kommer i förekommande fall att uppdatera föreningens medlems- och kundregister och i viss mån vidarebefordras till leverantörerna Boxer och Comhem, liksom till PayEx som sköter vår fakturaadministration. Vidare information om hanteringen med hänsyn till Dataskyddsförordningen (GDPR) återfinns på denna länk.

 

Endast medlemmar i föreningen kan teckna gruppavtalet och en medlems avtalsmotpart är Lärbro Fleringe Fiber (inte respektive tjänsteleverantör). Intresseanmälan kommer därför att stämmas av mot medlemsregistret. Vid anmälan måste av detta skäl anläggningsnummer anges. Numret överensstämmer med det kundnummer som anges på fakturor från föreningen. Register över korsreferenser mellan belägenhetsadress, anläggningsnummer och fastighetsbeteckning återfinns också på denna lista.

 

Den medlem som tecknar avtalet är bunden under hela avtalstiden. Avtalet kan dock brytas i samband med dödsfall eller vid avflyttning. Medlem som flyttar måste anmäla detta till föreningen och betalar avgiften så länge föreningen debiteras motsvarande belopp av Comhem/Boxer. Avtalet kan inte överlåtas till ny fastighetsägare utan att föreningen har kontaktats och godkänt eventuell överlåtelse.

 

För att reducera den administrativa arbetsbelastningen har styrelsen fattat beslut om att endast två betalningsintervall är möjliga för debitering inom gruppavtalet. Antingen betalar en medlem avgiften för gruppavtalet årsvis (tolvmånadersperiod) eller per tertial (fyramånadersperiod). För att underlätta för dem som tidigare betalt månadsvis kommer tertialfakturan att ställas ut en månad in i aktuell period med betalningsdatum 30 dagar efter fakturadatum. Detta innebär att betalning sker när halva perioden har gått. För medlemmar med gruppavtal som betalas årsvis sker fakturering som tidigare den första dagen i perioden med betalningsdatum 30 dagar senare. Enligt styrelsebeslut tas fakturaavgift (40 kr inklusive moms) ut endast för medlemmar som betalar per tertial.

 

Eftersom gruppavtalet belastar föreningen för merparten av dess administrativa arbete har styrelsen beslutat att medlemmar med gruppavtal skall bära motsvarande högre andel av föreningens kostnader. Med en förväntad anslutning av 300 medlemmar till gruppavtalet kommer att till gruppavtalets månadskostnad om 338 kr läggas en administrationsavgift om 22 kr (17,6 kr exklusive moms). Gruppavtalet kommer därför att kosta 360 kr per månad inklusive moms (totalt 1 480 kr per tertial eller 4 320 per år).

 

Service- och medlemsavgifter tas för närvarande inte ut av föreningen. Styrelsen har mandat av årsmötet att ta ut sådana avgifter vid behov. Eventuella service- och medlemsavgifter är oberoende av om en medlem har tecknat gruppavtal eller inte.

 

Korsreferenslista

För att se ditt anläggningsnummer kan du se i denna lista. Lista

Mer om alternativen

 

 

 

 

 

 

Alternativ 1 är att du har kvar Boxeravtalet i samma form som idag enligt nedan:Månadsavgift 338 kr inklusive moms

Avtalstid 48 månader Avtalsstart 2019-05-01

Engångsavgift 0 kr

hemsida:https://www.boxer.se

 

 

 

 

 

 

 

Alternativ 2 är en liknande alternativ men baserat på en ComHem-lösning enligt nedan:Bredband 100 Mbit/s + Tv Bas + Telefoni Bas*

Månadsavgift 338 kr inklusive moms

Avtalstid 48 månader Avtalsstart 2019-05-01 Engångsavgift 0 kr

 

Gruppavtalet ger dig en rabatt på 300 kr ink moms per månad om du vill köpa enhögre hastighet än 100 Mbit/s.

Inkluderar ett Modem med trådlös funktion per hushåll.

 

Gruppavtalet Tv Bas ger en rabatt på 80 kr per månad ink moms om du vill köpa ett större tv-paket än Tv Bas. I Tv Bas ingår även Com Hem Play utan extra kostnad*

Abonnemangsavgiften för Telefoni Bas ingår i gruppavtalet.

https://www.comhem.se